MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KONTEJNER

10. 10. 2019, Zahořany-Okrouhlo

První Mobilní telerehabilitační kontejner na světě pokřtěn (tisková zpráva)

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. slavnostně předali historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) do užívání zraněnému hasiči nadstrážmistru Robertu Gyömbérovi. Slavnostního předání dne 10. 10. 2019 v 10.10 hod se zúčastnili duchovní otcové projektu – prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. a předseda správní rady nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech. Představili detailně projekt Mobilního telerehabilitačního kontejneru včetně praktických demonstrací. Mobilní telerehabilitační jednotku vyvinula Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. Dalšími partnery celého projektu jsou dodavatel kontejneru ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení ROBOTSYSTEM. Na vývoji se dále podílely spin-off firma 1. LF UK Homebalance, s.r.o., Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UKCesta za snem REHAMZA. Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK se věnuje šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace. Vizí asociace je zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti. Nadační fond REGI Base I. Pomáhá od roku 2011 těžce zraněným válečným veteránům, vojákům, policistům a hasičům. Zajišťuje pro ně nejmodernější robotické rehabilitační vybavení a kompenzační pomůcky, vyhledává specializovanou lékařskou a rehabilitační pomoc doma i v zahraničí.

PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

6. června 2019, Lázně Bělohrad (resort Tree of Life)

ORGANIZÁTOR KONFERENCE: Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK), Rehabilitační ústav Kladruby (RÚK), Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Lázně Bělohrad, s podporou náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky ing. Heleny Rögnerové a Oborové zdravotní pojišťovny, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident ARTAK a náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚK. Odborný garant konference prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV) konferenci zahájila prezentací „Quo vadis neurorehabilitace“, kde představila historický vývoj důležitých milníků neurorehabilitace až po součastnost. Mgr. Jakub Pětioký (ARTAK, RÚK) přednesl příspěvek aktuálního zhodnocení dostupných technologií v ČR, představil Virtuální Ambulanci pro Distanční terapii, PhDr. Kristýna Hoidekrová (RÚK) prezentovala srovnání českého vývoje Distanční terapie a srovnání se světem. Ing. arch. Michal Postránecký z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) obohatil konferenci o technologický pohled očima architekta budoucnosti přednáškou „Augmentovaná realita a AI v rámci ekosystému telerehabilitace blízké budoucnosti“, kde zdůraznil nutnou součinnost vývoje medicinských, ošetřovatelských technologií a projektování technologií budoucnosti. MUDr. Markéta Janatová představila inovativní telemedicínské technologie, vyvíjené ve spolupráci 1. LF UK, FBMI ČVUT a klinických pracovišť – zdravotnický prostředek Homebalance pro distanční terapii poruch rovnováhy s audiovizuální zpětnou vazbou, systém RukaRUK pro zrcadlovou terapii ve virtuální realitě a systém Diani pro telemonitoring krevního tlaku, glykémie a fyzické aktivity. Na závěr konference byli účastníci informováni o průběhu „Multicentrické randomizované kontrolované studie efektu telerehabilitace s využitím audiovizuální zpětné vazby, nositelných senzorů a navazujících elektronických služeb“ a přizváni k možné participaci na tomto projektu, probíhajícím na prestižních klinických pracovištích v České republice.