PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK) uspořádala 6. 6. 2019 PRVNÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI, s tématem „současné možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR“.

Na konferenci se podíleli odborní partneři konference RÚ Kladruby, Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádající partner konference Lázně Bělohrad. Záštitu nad konferencí přijala náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky Ing. Helena Rögnerová a Oborová zdravotní pojišťovna, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA. Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident ARTAK a náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚK. Pozvání na konferenci přijala také prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc, odborný garant konference a přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ing. arch. Michal Postránecký z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky si dala za cíl představit současné možnosti telemedicíny a distanční terapie, různé metodologické postupy a technologie dostupné v ČR pro pacienty po poškození mozku a s neurodegenerativním onemocněním. Téma telemedicíny, telerehabilitace a distanční terapie již několik let silně rezonuje celým klinickým světem. Na začátku rozvoje telemedicíny mohl být tento nástup vnímán i jako módní trend. Postupem času i díky technologickému vývoji, se telemedicína právem etablovala jako standardní součást klinického světa, zejména v akutní medicíně. Tento fakt podporuje především měnící se demografická křivka stárnoucí populace se záchytem většího počtu budoucích pacientů vyžadujících zajištění zdravotní péče. Komplementárně s tím celosvětově klesá počet zdravotníků, kteří jsou schopni tento požadavek naplňovat. Telerehabilitace a distanční terapie otevírají nové možnosti dlouhodobé systematické interprofesní rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty v domácím i klinickém prostředí. Prof. Lippertová- Grünerová konferenci zahájila prezentací „Quo vadis neurorehabilitace“, kde představila historický vývoj důležitých milníků neurorehabilitace, až po současnost a blízkou budoucnost, která se nás již nyní začíná dotýkat. Mgr. Jakub Pětioký (ARTAK, RÚK) přednesl příspěvek aktuálního zhodnocení dostupných technologií v ČR, představil Virtuální Ambulanci pro Distanční terapii, PhDr. Kristýna Hoidekrová (RÚK) prezentovala srovnání českého vývoje Distanční terapie ve srovnání se světem. Závěrem konstatovala, že se nám podařil zachytit vývoj telemedicíny a distanční terapie, kde se nám daří držet přední pozice. Ing. arch. Michal Postránecký (CIIRC) obohatil konferenci o technologický pohled očima architekta budoucnosti přednáškou „Augmentovaná realita a AI v rámci ekosystému telerehabilitace blízké budoucnosti“, kde zdůraznil nutnou součinnost vývoje medicinských, ošetřovatelských technologií a projektování technologií budoucnosti.

Na konferenci byly dále prezentovány prostředky pro distanční pohybovou terapii horních a dolních končetin, telemedicínský monitoring hypertenze a diabetu pro počítačovou kognitivní rehabilitaci, počítačově asistovanou terapii polykání s biofeedbackem a český vývoj telemedicinských systémů v rehabilitaci. Během konference proběhly také praktické workshopy s možností osobního testování technologií a terapií.

Organizátor konference Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK), byla založena jako spolek pro šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky. Asociace sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie a vzdálené terapie.